Lehr­buch Poli­ti­sche Soziologie.

(Text­book on Poli­ti­cal Socio­lo­gy).
Ed. Vik­to­ria Kaina/​Andrea Röm­me­le.
Wies­ba­den: Ver­lag für Sozi­al­wis­sen­schaf­ten, 2008.